تزریق قطعات پلاستیکی

انواع قالبهای پلاستیک برای تزریق پذیرفته میشود:

از قطعات یک گرم تا 300 گرم.